Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Amip (Dizanteri) Tedavisi

Hastalık kategorisine
29 Aralık 2011
eklenmiştir.

Amip (Dizanteri) Tedavisi

Birçok inflamatuar barsak hastası üyemizin amiple sıklıkla başı derde girer(Haydarpaşa numune hastanesinde 1987 de yapılan bir çalışmada, ülseratif kolitli hatsalda %67 oranında rastlandığı gösterilmiştir.), birçok kez gaita tetkiklerinde “amip kistleri görüldü” terimiyle karşılaşırlar. Ne olduğu konusunda fazla bir cevap alamazlar ve amip ve kistleri bir muamma olarak kalır..Peki nedir bu amip barsak org olarak bu dosyayı açmayı uygun bulduk ve amip konusunu sizler için araştırdık
Amibiazis: Parazitik bir barsak hastalığıdır.Etken parazitin adı Entamoeba histolytica dır. Kistleri ile bulaşık su ve gıdalardan insana geçer. Kistler barsakta açılır ve trofozoid denen canlı şekle dönüşürler. Bu canlı amiplerden bir kısmı makata yakın bölgelerde kiste dönüşerek dışkı yoluyla atılırlar. Kistler oldukça dayanıklıdır. 3 tipte hastalık oluşturur.
1-Belitisiz tip(taşıyıcı, asemptomatik) %90 oranında gözlenir, taşıyan kişide belirtiye yol açmayıp, sadece dışkısında kiste rastlanır(taşıyıcı).
2-Belirtili tip: Kişiye bulaştıktan 2-4 hafta sonra kanlı, sümüklü ishale, ateşe, karın ağrısına yol açar.%10 oranında da barsaktan geçip kan yoluyla diğer organlarada yerleşebilir.(karaciğer beyin).Amipin hastalığı, kişinin bağışıklık ve savunma sisteminin kuvveti oranında, belirti vermeksizin hafif, veya barsak ülserleri açarcasına şiddetli ,belirtilerle seyir gösterir.
3- Kronik amipli dizanteri : Hastalığın bu şekli crohn ve ülseratif kolitle ciddi şekilde karişabilir.Zira amip alyuvarların içine ve barsak duvarına saklanarak buradan kronik, senede bir kaç kez tekrarlayan,1 ile 4 hafta süren kanama ve ishal atakları yapar.Yine barsakta crohn hastalığında olduğu gibi granülomlara yol açar.Crohn la ayırımı oldukça güçlük oluşturur.

Dizanteri Hastalığı Nedir, Çocuklarda Bebeklerde Dizanteri

Halk dilinde (kanlı basur) denilen hastalıklardır. Hastalı­ğı hâsıl eden mikroplar bakımından iki türlüdür.

1 — Basili dizanteri
2 — Ampili dizanteri

Basili Dizanteri

Çok eskiden beri bilinen ve salgınlar yapan bulaşıcı hastalıklardandır. Tarihte savaşan orduların bozulmasına ve perişan olmasına sebep olmuş büyük dizan­teri salgınları vardır. Zaten dizanteri harp, açlık ve sefalet za­manlarını fırsat bilen ve böyle zamanlarda ortaya çıkıp her ta­rafa yayılmak azgınlığında olan bir hastalıktır. Hastalığı ya­pan ufak çomak şeklinde bulunan (dizanteri basilleri) dir. Bu basiller hastaların kalın bağırsağında açılan yaralarda bulu­nurlar ve büyük aptes ile dışarıya çıkıp her tarafa yayılırlar.

Kendileri hiç hasta olmadıkları halde bağırsaklarında bu mikropları taşıyıp etraflarına bulaştıran (sağlam taşıyıcılar) da vardır. Bu mikroplar büyük aptes vasıtasıyla dışarı çıktıktan sonra sulara, topraklara, sebze ve meyvalara bulaşırlarsa bu suları içenler ve bu gıda maddelerini temizlemeden, pişirme­den yiyen insanlar hastalığa tutulmak tehlikesine düşmüş olurlar.
Mikrop insan vücuduna ağızdan ve sindirim yollarından girer. Bunlar kalın bağırsakta üreyip çoğaldıktan ve iltihaplar yaptıktan sonra hâsıl ettikleri zehirler bütün vücuda yayıla­rak hastalık ortaya çıkmış olur.

Dizanteri Belirtileri

Basilli dizanteri kırıklık halsizlik ve ateş yükselmesi ile başlar. Çok geçmeden hastada karın ağrıları ile birlikte ishal hâsıl olur. Büyük aptes başlangıçta sulu bir halde iken zaman geçtikçe içinde kan ve sümük gibi madde­ler peyda olur. Günlük dışarıya çıkma sayısı gittikçe fazlalaşır. Bu hal hastayı pek ziyade rahatsız eder. Günde (20 – 30) defa dışarıya çıkmak zorunda kalan hastalar Vardır. Karın ağrıları fazlalaşır. Dışarıya çıkma sırasında makatta ıkıntı, bu­runtu halleri baş göstererek hastaya çok sıkıntı verir.

Hastanın iştahı yoktur. Ateşi yükselir. Derin bir halsizlik içinde yatağa düşmüştür. Sıklaşan ishal yüzünden vücudun­dan çok su kaybeder. Dudakları kurur, dili paslanır, az za­manda çok zayıf düşer. Hastalık böylece bir hafta kadar sü­rer. Fakat bu şiddetli sıkıntılar hastanın kalbini ve damar sis­temini bozup zayıflatarak ölümlere sebep olabilir. Dizanteri mikropları kalın bağırsağın iç zarında sathî, geniş, etrafı gi­rintili çıkıntılı yaralar yaparlar. Büyük aptesin içine kan bu­laşması, hastada karın ağrıları olması bu yüzdendir.

Hastalık iyileşmeğe yüz tutarken bazı hastalarda, diz ka­paklarından başlayıp az zamanda öteki eklemlere de geçen, ro­matizma tarzında ağrı ve şişlikler olduğu görülür.

Hasta iyi bakılmaz, iyi tedavi edilmezse, perhizi çabuk bozarsa hastalık müzmin bir şekil alarak sürüncemede kala­bilir.
Hastalığın teşhisi için laboratuarlarda büyük aptesin muayene ve tahlili lâzımdır.

Ampili Dizanteri

Bu hastalığı yapan mikrop (dizanteri amibi) dedikleri ufak, tek hücreli bir hayvancıktır. Hastalığı hasıl eden amibin erişkin ve hareketli şekilleri ise de mikro­bun ufak, yuvarlak ve (kist) dedikleri mukavemetli şekiller al­dığı da olur.
Dizanteri amibi de sulara, çiğ yenen sebze Ve meyvalara ve çeşitli gıdalara bulaşarak insanlara ağız yolundan girip has­talığı hasıl eder.

Ampili Dizanteri Belirtileri, Amip Dizanteri

Ampili dizanteri, basilli dizanterinin tersine olarak, sinsi ve gürültüsüz bir tarzda başlar. Hastada kırık­lık, halsizlik, iştahsızlık, hazımsızlık gibi haller görülür.
Hastanın başlangıçta büyük aptesi suludur. Fakat birkaç gün sonra karında ağrılarla, ıkıntı ve buruntu ile beraber kan ve sümük ortaya çıkar. Basilli dizanterideki sümük koyu, bu­lanık ve cerahatli bir manzara olduğu halde amiplinin bağır­saklarından çıkan sümük cam gibi şeffaftır.
Amipli dizanteriye tutulmuş hastalara, çok defa, ateş ol­maz. Günlük dışarıya çıkma sayısı, basillide olduğu kadar çok değildir. En ağır vak’alarda yirmi dört saatte (10) defayı geç­mez.

Amipli dizanteri başlangıçta anlaşılıp tedaviye başlanmaz­sa derhal müzminleşir. Çünkü müzminleşmeğe son derece mü­sait olan bir hastalıktır. Zaman zaman ishal ve zaman zaman inkıbazlara sebep olmak suretiyle yıllarca sürer ve hastayı ca­nından bezdiren müzmin amipli dizanteri şekilleri vardır.

Amipli dizanteriye tutulmuş olanlarda amipler, barsaklardan karaciğere geçerek orada (karaciğer apsesi) dedikleri teh­likeli bir ihtilât hâsıl edebilirler.
Amipli dizanteriye tutulmuş olanlarda amipler, bağırsaklar hastalıklı iken harpler ve göçler dolayısıyla dünyanın bir­çok yerlerine yayılmıştır.
Bizim memleketimizde de şurada burada tek tük vak’alar halinde her zaman görülmektedir.

Dizanteri Tedavisi, Kronik Dizanteri

Dizanteri Hastalıkları tedavisinde en önemli mesele perhizdir. Gıdalar hastalığın devrine, hafif veya şiddetli olmasına göre sulu, hazmı kolay ve kalın bağır­sakta posa bırakmayacak olan maddeler arasından seçilmeli­dir. Dizanterilerde karın ağrısı, ateş, kırıklık, kalp zayıflama- sı gibi sıkıntıları ortadan kaldırmak için uygun ilâçlar kullan­mak, karın üzerine kuru veya yaş şekilde sıcak tatbikat yap­mak hastanın çabucak rahatlamasını temin eder.
Özel tedaviye gelince: basilli dizanteri eskiden kendi özel serumu ile tedavi edilirdi. Fakat son yıllarda ortaya çıkan sulfamid’ler ve bir takım antibiyotik ilâçlar basilli dizanteri hastalığında pek şifalı tesir gösterdiğinden doktorun vereceği bu ilâçlarla hastalığın kolayca tedavisi mümkündür. Bugün artık dizanteri serumu kullanılmaz olmuştur. Bilhassa bağırsakta erimeyen (sulfaguanidin) kökünden olan ilâçların basilli dizan­teride büyük faydaları vardır. Vücudundan çok su kaybetmiş, derin bir halsizlik ve zayıflık içine düşerek kalp ve damar sis­temi bozulmak tehlikesine uğramış hastalara kalp ve damarları kuvvetlendirici ilâçları enjeksiyon suretinde tatbik etmek ve lüzum hâsıl olursa hastaya kan nakli yapmak lâzım gelir. Amipli dizanterinin biricik tesirli ilâcı (Emtein) dedikleri maddedir. Fakat bu ilâç aynı zamanda zehirli olduğundan yapılma tarzı ve miktarları mutlaka doktor tarafından tayin ve tatbik edilmelidir. Çünkü bu ilâç deri altından şırınga edil­mez. En tesirli şekli damar içinden enjeksiyon tarzıdır. Bu da çok dikkat ve itina isteyen bir meseledir. Emerin tedavisi sı­rasında hastayı yatakta yatırmak ve daima doktorun kontrolunda bulundurmak lâzım gelir.

Korunma

Dizanteriden korunmada en esaslı tedbir vü­cut, eşya ve gıda maddelerinin temizliğidir. Büyük aptes, lâ­ğımlar, sular daima gözönünde bulundurulmalı, pislikler üze­rindeki mikropları her tarafa taşıyıp bulaştıran kara sineklere karşı şiddetli bir savaş açılmalıdır. Şüpheli suları kaynatmak, sebze ve meyvaları iyi temizlemek ve pişirmek lâzımdır.

Tedavi de bilmemeniz gereken ama çoğu kez ihmal edilen ;etki olarak iki çeşit ilaç gurubu olduğudur
1- Doku da bulunan amibe etkili ilaçlar (metranidazol Flagyl,Nidazol)
2- Barsak ta bulunan amibe ve kiste etkili ilaçlar (paromomisin,diloxanid)
Tam bir amip tedavisi bu iki gurup ilacı peşi sıra kullanmakla başarılı olabilir.Ancak paromomisin ve diloxanid ülkemizde bulunmadığından,amip tedavisi yarıda kalmakta metranidazol tek başına,barsaktaki kistlere etki etmediğinden hastalık kronikleşebilmekte.Taşıyıcı hastalar önlenememektedir.
Gene Haydarpaşa numune hastanesinde yapılan bir çalışmada metranidazol e %44 oranında direnç saptandığı bu %44 lük amip vakasını ancak paromomisinle tedavi edebildiklerini bildirmişlerdir.
Bu nedenle amip tedavisinde eksik olan ilaçların da ,bir an önce, amip enfeksiyonunun sık olduğu ülkemize getirtilmesinde,hastalığı önleyici ve iltihaplı barsak hastalıklarını da azaltıcı etkisi olacaktır kanısındayız.
Bitkisel Tedavi:
Bitkisel olarakta amip tedavisi yapılabiliyor.Meksikada yetişen bir bitki olan chaparro amargo bitkisinden elde ediln tentürden sabah 30 damla akşam 30 damla şeklinde 7 gün boyunca kullanmak tedavi edici oluyor.
Yine günde 2 çay kaşığı alınacak papaya çekirdeğide tedavi edici.

etiketler: amip tedavisi, amip bulasicimidir, dizanteri tedavisi,

Bu içerik için bazı arama önermeleri

  • amip tedavisi
  • amibiazis
  • amip kisti bitkisel tedavisi
  • amip kisti
  • amibiazis giardiazis ne demek
  • amibiazis nedir
  • amibiazis giardiazis nedir
  • amip kisti kaç günde geçer
  • amip mikrobu kaç günde geçer
  • amip kist nedir