Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Damakta İltihap

Ağız Diş kategorisine
22 Mart 2012
eklenmiştir.

Damakta İltihap

Damakta iltihap belirtileri, tedavisi ve daha fazlası için sitemizi takip edebilirsiniz.

Palatinal apseler sert damağın yumuşak dokuları ile kemik yüzeyi arasın­da yer alırlar.

Patogenez

Laterallerden ya da posterior dişlerin palatinal köklerinden menşeli olur. Bazen de marginal itihaplar bir palatinal apseye sebep olurlar.

Klinik

Damak mukozası oldukça sert olduğundan başlangıçta mukoza periost örtüsü cerahat tarafından itilemez ve ağrılı hafif bir şişlik şeklinde kendini belli eder. Kızarmış olan mukoza bir iki gün sonra gevşek bir hal alır. Ancak bu zamanda hudutları bariz, elastik sertlikte bir şişlik ortaya çıkar. Apse iyice olgunlaştığı za­man fluktuasyon alınır. Bu devrede mukoza mavimsi bir renk almıştır. Olgunlaşmış palatinal apseler damakta yarım daire şeklinde bir şişlik meydana getirirler.

Diferansiel diagnostik yönünden kist ve tümörlerden ayrılmalıdırlar. En çok sert damakta teşekkül eden tükürük bezi tümörleriyle karışabilir.

Tedavi

A. palatinayı zedelemeden diş dizilerine paralel bir ensizyonla apse açıl­malıdır. Bunun için de ensizyon diş eti kenarından 3-4 mm uzaklıktan diş dizileri­ne paralel olacak şekilde yapılmalıdır. Daha sonra cerahatin yeterli dre­najı için periost bir raspatoriumla kemik üzerinden sıyrılır ve bir dren tatbik e­dilir. Sutura palatina media üzerinden yapılan bir ensizyonla da a. palatina ze­delenmemiş olur ama iyi bir sekret akımı sağlanamaz. Zira burada apse boşluğu en de­rin noktasından değil de en üst kısmından açılmıştır. Sorumlu diş, akut iltihap geçtikten sonra çekilmelidir. Ancak marginal paradontitisten kökenli palatinal apselerde ensizyonla birlikte diş de çekilebilir.

Burun tabanı ve burun septumu apseleri

Odontojen burun tabanı ve burun septumu apseleri oldukça nadirdir.

Lokalizasyon

Burun tabanı apsesi burun mukozası altında toplanır. Burun septumu apsesi ise burun orta duvarının her iki kısmında burun deliklerine yakın yerde bulunur.

Patogenez

Üst kesici dişlerden kökenli olabilirler. İltihap, ya direkt olarak ke­mikten buraya yayılır yada bir kist veya canalis incisivus yolu ile buraya yayılır.

Klinik

Burun tabanı mukozası yastık şeklinde kabarmıştır. Septum apselerinde ise burun deliklerine yakın olarak septumunun her iki tarafı şişmiştir. İltihabi kısımdaki burun mukozası kızarık ve baskıda ağrılıdır. Burunun dış tarafı da şişmiş olabilir. Ayrıca tanı olarak burun delikleri çevresinde olan franküllerden ayrılmalıdır (frankül; kıl kökünden kökenli bir iltihap ve genellikle başla­dıkları yerde ortası cerahatli bir siviIce görülür).

Tedavi

Burun içinden yapılan bir ensizyonla sağlanır. Sebep olan diş daha sonra çekilir.

Sinüs maxillaris empiyemi

Akut sinüzit sinüs boşluğunun cerahatle dolması demektir. Akut sinüs iltihapları rhinojen veya odontojen olabilirler. Primer olarak meydana gelebildik­leri gibi kronik bir sinüsitisten de kökenli olabilirler.

Fossa canina apseleri

Lokalizasyon

Apseler fornix vestibulinin üst kısmında fossa caninada ve buradaki kaslar içinde bulunur.

Klinik

Ekstraoral olarak infraorbital bölgede bir şişlikle kendini belli eder. Sulcus nasolabialis kaybolmuştur. Burun yan duvarı, alt göz kapağı, üst dudak şişmiştir. Şişlik üzerindeki deri başlangıçta hareketli olup hafif bir hipe­remi gösterir. Daha sonra iltihabı proçese eşlik ederek hiperemik durumu artar. Şişliğin merkezi sert ve baskıda ileri derecede ağrılıdır. Intraoral olarak fornix vestibuli sığlanmış ve burada aynı submüköz apselerde olduğu gibi bir şişlik mey­dana gelmiştir. Genellikle vücutta ısısı yükselmiştir. Apse zamanında açılmayacak olursa cerahat kaslar içine ilerleyerek subkutan dokulara ulaşır (subcutan apse). Bu devrede subkutan bir fluktuasyon alınır.

Bazı hallerde iltihaplı bölgede bulunan v. angularisin thrombophlebitisi olabilir. Bu zamanda burun köküne doğru sert bir uzantı vardır. İltihap v. ophtal­mica yoluyla sinüs cavernosus içine yayılarak hayatı tehlikeye sokan durumların ortaya çıkmasına neden olur.

Tedavi

Özellikle v. angularis thrombophlebitis tehlikesi olduğu hallerde fossa canina apseli hasta bir klinikte enterne edilerek tedavi edilmelidir. Apse vestibulum oristen yapılan geniş bir ensizyonla açılır. Periost bir raspotoriumla fossa canina hizasına kadar sıyrılmalıdır. Açılan apse yeterli uzunluktaki bir drenle açık tutulmalıdır. Şayet apse subkutan do­kulara ulaşmışsa ve dıştan bir fluktuasyon alınıyorsa sulcus nasolabialis doğrultusunda ekstraoral ensizyon yapılır. Thrombophlebitis tehlikesinde v. angularis iç göz açısı yakınında bağlanır. Ayrıca bu vakalarda yüksek dozda geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır.

Retromaxiller apseler

Lokalizasyon

Retromaxiller apseler, önden tuber maxilla ile, arkada processus ptery­goideus ve pterygoid kaslarla sınırlı olan retromaxiller bölgede yer alırlar. Lateral olarak alt çenenin processus muskularisi ile buna yapışan m. temporalisle komşuluktadır. Medial olarak retromaxiller bölge fossa pterygopalatinaya doğru açılır. Buradan da fissura orbitalis inferior yoluyla orbitaya, foraman rotundum ile de kafa tabanıyla iştiraklidir. Retromaxiller bölge yukarı doğru fossa infatemporalis ve aşağıya doğru da parapharengeal aralıkla ve aynı zamanda ptrygo­mandibuler aralıkla ilişkidedir. Incisura mandibula yoluyla messeterico-mandibu­ler bölge ile ve çene ekleminin periartikuler kısmı ve bu yolla da retromandibu­ler bölgeyle (parotis loju) ilişkidedir. Anotomik özellikler nedeni ile retromaxil­ler apselerin yayılma imkanları fazladır.

Patogenez

Retromaxiller bölge iltihapları genellikle üst akıl dişlerinden veya ikin­ci molar dişlerden kökenlidir. Daha nadir olarak altı yaş dişlerinden ve ikinci süt molarlardan kökenli olabilir. Bundan başka retromaxiller apse bir osteomyelitisten veya sterilite şartlarına dikkat edilmeden yapılan bir tuber anestezisinden sonra da meydana gelebilir. Kronik sinüs maxillaris iltihaplarında burun boşluğundan yapı­lan lavajlar sırasında da eğer ponksiyon iğnesi dorsal yönde fazlaca sokulacak olur­sa sinüs arka duvarını delerek enfekte olan sinüs içindeki bakterilerin retromaxil­ler bölgeye yayılmasına neden olur.

Klinik

Retromaxiller bölge dış tarafa doğru temporal kasın yapışma yeri olan processus musculoris ve arcus zygomaticus tarafından örtülü olduğu için dış taraftan görülen şişlik oldukça azdır. Başlangıçta yumuşak ve daha ilerlemiş vakalarda sert olan şişlik Arcus zygomaticusun altındaki yanak kısmında yer alır. M. pterygoideus media­lisin iltihabi infiltrasyonuna bağlı olan trismus ise bu bölge apseleri içi karakteristiktir. Trismus bazı hallerde çok şiddetli olup hasta diş dizilerini ancak bir iki milimetre kadar aralayabilir. Intraoral muayenede crista zygomatico-alve­olorisin dorsal tarafındaki fornix vestibuli kısmında mukozada hiperemi görü­lür. Burada yanak mukozasının da içeri doğru kabarıklık göstermesi nedeniyle vestibulum orisin muayenesi oldukça zordur. Palpasyonun mümkün olduğu hallerde bu bölgeye baskıda ileri derecede ağrı duyulur. Vücut ısısı genellikle yükselmiş­tir ve bölgesel lenf düğümleri şişmiştir.

Retromaxiller apseler çeşitti bölgelere yayılabilmeleri nedeniyle önemli iltihabi proçesler olarak kabul edilmelidirler. Yayılmakta olan bir retromaxil­ler apsede uyarıcı semptom temporal nahiyedeki şişlik ve göz kapağı ödemidir. Bu zamanda iltihabın Fossa infratemporalis ve orbitaya yayılması söz konusudur. Cera­hatin kafa tabanına yayılması halinde ise meningitis semptomları görülür. (baş ağrısı, ense sertliği, kusma). Cerahat aşağı doğru yayılırsa parapharengeal veya ptery­gomandibuler aralıklara gider ve bu da fazlalaşan trismus ve yumuşak damağın kabarmasıyla meydana gelen yutkunma zorluklarıyla kendini belli eder. Lateral ön tarafta proçes, yanağa doğru da yayılabilir (yanak apsesi). Cerahat Incisura mandibulanın üst tarafından dorsal ve laterale yayılacak olursa, çene eklemi periartikuler kısım­larına, aşağıya doğru da masseterico-mandibuler ve retromandibuler bölgeye ulaşmış olur.

Tedavi

Retromaxiller apseler tehlikeli olabilen yayılma imkanları nedeniyle bir klinikte tedavi edilmeleri gerekir. Zamanında yapılan geniş bir ensizyon en önemli tedavi şeklidir. Ensizyon intraoral olarak yapılabilir. Burada fornix vestibulide tuber böl­gesinden crista zygomatico-alveolorise kadar uzanan bir ensizyon yapmak gerekir. Bir pansuman pensiyle tuber nahiyesinden kemiği takiple processus pterygoideusa temas edinceye kadar geriye doğru gidilir. Pansuman pensinin uçlarını bir miktar açmak su­retiyle bu kısım biraz daha genişletilebilir ve daha sonra dren tatbik edilir. Drenin lastikten olması tercih edilmelidir. Lastik drenin dışta kalan ucu dişlere veya mu­kozaya bir dikişle tespit edilir. Buna ek olarak ensizyon yerinde lastik dren etra­fına gaz tampon yerleştirilir.

Extraoral olarak buraya parapharengal bölgeden ulaşılır. Mandibulanın alt kenarında a ve v. facialisin arkasındaki kısımdan alt çene kenarına paralel olacak şekilde bir ensizyon yapılır. Daha sonra m. pterygoideus medialisin medial tarafın­dan bir pansuman pensi ile girilir ve parapharengeal bölgeyi de geçerek processus pterygoideusa ulaşılır. Bu suretle retromaxiller bölge açılmış olur ve daha sonra buraya bir lastik dren yerleştirilir.

Sınırlı olarak lokalize olmuş retromaxiller apselerde intraoral ensiz­yon yeterli olmasına karşılık yayılma eğilimi olduğu hallerde daha iyi bir sek­ret akımını sağlamak için extraoral yol tercih edilmelidir. Eğer cerahat diğer bölgelere yayılmışsa bu bölgelerin de ayrıca açılmaları gerekir.

Operatif tedaviyi desteklemek için ensizyondan sonra derhal antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Antibiogram yapıldığı hallerde geniş spektrumlu yük­sek dozda antibiyotik verilir. Temperatür düşüp akut iltihabi belirtiler kaybolun­caya kadar dren yerinde bırakılır. Trismus genellikle daha yavaş olarak geriler. Bu hallerde akut iltihabı durum geçtikten sonra kısa veya mikro dalgalarla fizik tedavisi ve çeneyi açma eksersizleri uygulanabilir.

Ağız Kanseri
Belirtiler – Dilin kenarında veya altında, ağzın tabanında, yanakların içinde, dişetlerinde, ağzın tavanında veya damakta oluşan küçük, soluk yumru yada rengi değişmiş kalınlaşma. Ağız kanseri oldukça yaygındır. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi, başarılı bir teda..

Dilin Rahatsızlıkları
Belirtiler -Dil kaygan, koyu kırmızı ve bazen de hassas bir hal alır -Dil kara veya koyu kahverengi olur -Dil tüylü veya kıllı gibi görünür. Glossit, dilin iltihaplanmasıdır. Normal olarak dilin yü-zeyi küçük, saçımsı çıkıntılarla kaplıdır (papillae). Glossit oluş..

Ağız Kokuları
Aşağı, yükarı herkes “öpülecek kadar tatlı” bir nefese sahip olmak ister. Bizler için temiz kokan bir nefes çok önemli olduğundan, bunu gerçekleştirmeyi amaçlayan ürünleri yapan ve satanlar çok karlı durumdadırlar. Bu tür ürünlerin reklamlarında nefesinizin ne kadar iç açıcı ve temiz olacağı vurgula..

Lökoplaki (Beyaz Plaka Hastalığı)
Belirtiler – Yanaklarda veya dilde kalınlaşmış ve sertleşmiş beyaz plakalar. Lökoplaki” terimi, Yunanca plaka veya tabak sözcüğün-den gelmektedir. Bu rahatsızlığın en bilgin özelliği beyaz plaklar halinde oluşmasıdır. Tam oturmamış takma dişlerin ve üstünde çıkıntı..

Ağız Mantarı (Pamukçuk)
Belirtiler -Ağız veya boğazda krem-beyaz renkte, ağrılı yara parçaları Ağzımızda çok değişik türden küçük miktarlarda mikroplar bulunur. Latincesi Candida albicans olan ve vücudun başka yerlerinde de görülen bu mantar türü bazen kontrolsüz bir biçimde üreyerek “ağız..

Jinjivostomatit (Ağız ve Dişeti İltihabı)
Belirtiler -Ağız ve diş etlerinde ağrılı yaralar-, -Ağız kokusu; -Ateş ve genel hastalık hali. Bu hastalık çocuklar arasında daha yaygındır. Viral bir enfeksiyondan kaynaklanır ve çoğunlukla nezle veya griple birlikte ortaya çıkar. Hafiften ciddiye kadar uzanan b..

Aftlar Ağızdaki beyaz yaralar
Belirtiler – Ağızda küçük, ağrılı ve beyaz yaralar. Aftlı yaralar ağızda oluşan basit fakat kişiyi tedirgin eden bir rahatsızlıktır. Yanakların ve dudakların iç yüzeylerinde, dilde, diş etlerinde ve yumuşak damakta tek başına veya kümeler halinde oluşurlar. Aftın ..

Ağzın İltihap ve Hastalıkları
Aşağı yukarı herkes zaman zaman ağız iltihabı veya hastalığı ile karşılaşır. Çoğu zaman sorunun farkına bile varmayız. Bazen de sorun o kadar nemsizdir ki bunu sadece geçici bir tedirginlik olarak görürüz. Bazı dil, çene ve tükürük bezleri sorunları daha etkileyici olabilir. Bir diğer grup hastalık..

Bu içerik için bazı arama önermeleri

  • damakta iltihap
  • damak hastalıkları
  • damak iltihabı
  • damakta kızarıklık
  • damak iltihabına ne iyi gelir
  • damakta şişlik
  • damakta kist
  • üst damakta kızarıklık
  • üst damak iltihabı
  • damak kızarıklığı