Anasayfa / Hastalık / Demir Yüksekliği

Demir Yüksekliği

Demir Yüksekliği

Demir yüksekliği insan vücudunda damar sertliğine, vücut hücrelerinin erken yaşlanmasına ve yağlanmaya yol açıyor. Karaciğer, pankreas ve eklemlerde hasar oluşabiliyor.Genetik olarak de demir yüksekliği görülebilir.Çevresel etkenlere bağlı olarak da vücudumuzda demir yüksek çıkabiliyor.Hemokromatoz olarak bilinen bir hastalık da demir yüksekliği ile kendini gösteriyor.
Düzenli olarak yapılan kan nakilleri sonrası, Akdeniz anemisi (Talasemi), ve aşırı alkol tüketimi ile gelişen kronik karaciğer hastalıklarında da vücuttaki demir miktarında artış görülebiliyor.Gereğinden çok ve aşırı dızda alınan demir ilaçları da demir de yüksekliğe yol açıyor.

Dünya üzerinde görülen en yaygın genetik
hastalıkolarakkabuledilenbetatalasemi,yaamınilk6
ayından itibaren ilerleyen hemolitik anemi, kardiyak
dekompansasyon, derin halsizlik, düük hemoglobin
miktarı (Hb 4g/dl), kaeksi ve  hepatosplenomegali
bulgularıilesemptomatikhalegelmektedir.
Kalıtım. Beta talasemi, hemoglobin beta zincirinde
kusurluyadayetersizglobinsenteziylekarakterizebir
anemi çeiti olarak
kabul edilmektedir.
Kalıtılan allellerden
her ikisinin
(homozigot) mutant
olması hastalığın
majör formu ile
sonuçlanmaktadır.
Alellerden biri
normal diğeri mutant (heterozigot) ise hastalığın minör
formu olumakta ve β-talasemi taıyıcılığı söz konusu
olmaktadır.
Tablo.1 β#talasemiGenkart
Hastalık Kalıtım Gen Krm. Protein
β-talasemi O.R. HBB 11p15.5 Hb-beta
Otozomal resesif kalıtım gösteren bu hastalık,
11. kromozomda bulunan HBB geninde (hemoglobin
yapısına katılan globin proteini beta alt-ünitesini
kodlayan) bulunan mutasyonlara bağlı olarak
meydana gelmekte ve beta globin zincir sentezinin
azalması ya da hiç sentezlenememesi durumu ortaya
çıkmaktadır. Üretilen alfa zincirlerine komplementer
beta alt ünitelerinin eksikliği nedeniyle hücre içerisinde
alfa alt ünitelerinin  dengesiz birikimi inklüzyon
cisimciklerinin oluumuna neden olmaktadır. HBB
geninde bugüne kadar 200‘ün üzerinde mutasyon
bildirilmitir.β-talasemivakalarınınyaklaık%99’undabu
mutasyonlar(200mutasyon)tespitedilebilmektedir.
Đnsidans.Dünyapopulasyonununyaklaık%3’ünün(150
milyon) β-talasemi taıyıcısı olduğu kabul edilmektedir.
Göç, değiken etnik gruplarla evlilikler, akraba
evliliklerinin sıklığı ve populasyonun rölatif büyüme
dağılımıtalasemiprevalansınıdeğitirebilmektedir.
Türkiyeinsidansı:%2.1
Hastasayısı:4.000
Taıyıcısayısı:1.300.000

Tablo.2Bölgelergöreβ#TalasemiTa+ıyıcılıkĐnsidansları
Antalya 10.2
BatıTrakya 10.0
KıbrısTürkleri 14.8
EgeBölgesi 3.79
Mersin 4.40
Klinik.HipokrommikrositeranemiveazalmıHbAmiktarı
hastalığaspesifikolupkliniktablotalasemininçeitlerine
göredeğimektedir.
a) Talasemi Majör: Yaamın ilk iki yılında hipokrom
mikrositer anemi ortaya çıkmakta ve  Hb düzeyi
5g/dl’ninaltınakadarinebilmektedir.Belirginanemive
hepatosplenomegali tespit edilebilen bu vakalar kan
transfüzyonu yapılmazsa kaybedilebilmektedir. Serum
demiryüksekliği,demirbağlamakapasitesidüüklüğü,
indirektbilirubinveLDHartılarıgözlenebilmektedir.Hb
elektroforezinde, HbF yüksekliği (%50-90) saptanması
tanı koydurucudur. HbA2 düzeyleri normal bulunabilir
ancakHbA’yaoranıçokartmıtır.
b)TalasemiIntermedia:Kliniktablosutalasemimajörve
talasemiminörarasındaseyreder.Hb elektroforezinde
vakaların %90’ından fazlasında görülen  %2-5
civarındaki HbA2 yüksekliği  tanı koydurucudur.
Vakaların%50’sindeHbF’de%80artıgörülmektedir.

Demir Eksikliği Anemisi

Demir eksikliği anemisi dünyada en sık görülen anemidir ve tedrici olarak yavaş gelişir.

Etiyoloji

Tablo-11 : Demir eksikliği anemisi nedenleri:

1. Yetersiz demir alınması
a. Diet
b. Malabsorbsiyon (Subtotal gastrektomi, Celiak hastalığı, Crohn hastalığı)

2. Gereksinim artışı
a. Prematürite
b. Hızlı büyüme dönemleri
c. Gebelik

3. Aşırı Demir kaybı
a. Menstrüasyon bozuklukları (Uterus kanaması , Hiperneme, v.s.)
b. Gastrointestinal kayıplar (Peptik ülser, ösefagus varisi, hemoroid, polip, karsinoma, parazit, divertikül, hiatal herni, Aspirin, NSAID kullanımı)
c. Hemoglobinüri, Hemosiderinüri
d. İdiyopatik pulmoner hemosideroz
e. İatrojenik ( sık kan alma, Hemodializ)

Klinik Bulgular:

– Anemiye özgü semptomlar: Baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, dispne, çarpıntı gibi
– Pika
– Fizik incelemede: Solukluk, dil papillalarında silinme, stomatitis, cheilitis, kaşık tırnak (Koilonychia), dalak büyüklüğü.

Laboratuar Tanısı

Tipik olarak hemoglobin, MCV, serum ferritini, serum demiri düşüktür ve TDBK’i artmıştır. Düşük ferritin düzeyi veya yüksek TDBK’i tanıyı koydurur. Kesin tanı kemik iliği demir boyası ile konur ancak bu hastayı rahatsız edici, istenmeyen bir işlemdir. Bakılabiliyorsa, eritrosit ferritini azlığını ya da serum transferrin reseptörü artışını göstermek daha kesin demir eksikliğini gösterir..

etiketler: demir yüksekliği, demir yüksekliği nedenleri, demir yüksekliği belirtileri ve tedavisi,

İlginizi çekebilir

Uyuz hastalığı nasıl tedavi edilir?

Uyuz harici ilaçlarla tedavi edilen bir hastalıktır. Hastalığın tedavisi kesin olmakla beraber uygulamada dikkat edilmesi …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir