Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Depresyon ve Sigara

Genel kategorisine
12 Temmuz 2012
eklenmiştir.

Sigara içilmesi ile depresyon arasında da ilişki vardır. Bu ilişki kadın-lar arasında daha belirgindir. Yeni Zelanda’daki bir çalışmada sigara içen yetişkin kadınların %63.2’sinde depresyon belirtileri olduğu saptanmıştır. Öte yandan 3200 hastanın incelendiği bir başka çalışmada da depresyon belirtileri gösteren hastaların %74’ünün sigara içen kişiler olduğu bulun-muştur. Görüldüğü gibi sigara kullanımı ile depresyon ilişkisi iki yönlü bir ilişkidir. Bir yönde depresyondaki hastalar arasında sigara içenler daha fazla bulunurken, diğer yönde sigara içenler arasında depresyon belirtile-rinin daha fazla olduğu görülmektedir. Çalışmalarda sigara içenler arasın-da bahar aylarında depresif atakların daha sık görüldüğü de saptanmıştır. Sigara içen kişiler arasında yaşamın herhangi bir döneminde intihar dü-şüncesi olanların 1.5 kat, geçmişte intihar girişiminde bulunanların ise iki kat fazla olduğu bulunmuştur.
Sigara içilmesi vücutta bazı enzimlerin mono amin oksidaz-B enzimi, (MAO-B) çalışmasını güçleştirmektedir. MAO-B enziminin inhibisyonu si-gara içenlerde aktivite azalmasına yol açmaktadır. Bu durum da depres-yon gelişmesi bakımından önemlidir. Sigara içenler arasında depresyon belirtilerinin sık olması, sigara bağımlılığının tedavisi açısından da önem taşımaktadır.