Anasayfa / Genel / Dondurulmuş Besinler Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir ?

Dondurulmuş Besinler Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir ?

Dondurulmuş Besinler Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir ?

Besinler fiziksel, kimyasal ve biyolojik saklama yöntemleri uygulana-rak, uzun süre dayanıklı hale getirilebilirler.
Fiziksel bir saklama yöntemi olan dondurma işleminde besinlerde bu-lunan kullanılabilir su, buz kristallerine dönüştürülmekte, biyokimyasal tepkimelerin hızı minimize edilmekte ve mikrobiyolojik etkinlikler durduru-larak depolama sırasında dayanıklılığın ve besin kalitenin en üst düzeyde korunması amaçlanmaktadır.
•    Dondurucu içindeki sıcak mümkün olduğunda -18˚C de sabit tutul-malıdır. Dondurucunun kapağı sık aralıklarla açılmamalıdır.
•    Besinlerin ve mikroorganizmaların metabolik aktiviteleri donma nok-talarının altında azalmakta ve ancak -18˚C nin altında durmaktadır. Be-sinlerin tekrar yenilebilmesi ancak çözündürme ile mümkündür. Özellikle evlerde yapılan uzun süreli çözündürme işlemi besinlerin bakteriler ile bu-laşma riskini arttırmaktadır.
Ev koşullarında dondurulmuş besinlerin ha-zırlanmasında şu noktalara dikkat edilmelidir;
•    Sadece iyi kalitede olan besinler dondurulma-lıdır. Çünkü dondurma işlemi, sadece besinin mevcut kalitesini korur, kaliteyi arttırmaz.
•    Sebze ve meyveler, tüketim için uygun olduk-ları dönemde dondurulurlarsa en iyi sonuç alı-nır.
•    Besinler bir seferde tüketilecek miktarda paketle-nerek dondurulmalıdır.
•    Dondurma işlemine hazırlık aşamasında kulla-nılan tüm ekipmanların ve ortamın temiz olmasına dikkat edilmelidir. Dondurma işlemi mikroorganizmaları öldür-mez, sadece üremelerini durdurur.
•    Dondurulacak sebze ve meyveler önce temiz, soğuk suyla yıkanmalı, zedelenmiş, berelenmiş ve yumuşamış olanların ayrılarak, aynı bo-yutta sağlam olanları bir arada dondurmaya özen gösterilmelidir.
•    Dondurulmaya uygun taze sebzeler paketlenmeden önce kaynatıl-makta olan suya 1-2 dakika süre ile daldırılıp, çıkartılır. Bu işlem seb-zelerde vitamin kaybına neden olan enzim aktivitenin durdurulmasını sağlar. Uygun süre ile haşlanan sebzeyi akan soğuk su altında veya buzlu su içinde hemen soğutmalı ve süzmelidir. Bekletmeden paket-lenmeli ve dondurucuya yerleştirilmelidir.
•    Dondurucuya hiçbir zaman sıcak veya ılık besin yerleştirmemelidir.
•    Paketlemede nem ve hava geçirgenliği olmayan, kontaminasyon ris-ki taşımayan dondurucular için üretilmiş paket malzemeleri kullanıl-malıdır. Teneke, cam ve sert plastikten yapılmış malzemeler kullanıl-mamalıdır.
•    Dondurucuya yerleştirmeden önce paket içindeki havanın olabildi-ğince çıkarıldığından emin olunmalıdır. Besinin hava ile teması, ku-rumaya ve bulaşmaya neden olabilir.
•    Dondurucuya konulan tüm paketler etiketlenmelidir. Etiketin üzeri-ne besinin adı ve dondurulma tarihi yazılmalıdır. Böylece paketin içi görülmediği durumlarda, içindeki besinin ne olduğunu ve ne zaman dondurucuya konulduğu bilinebilir. Dondurucuya ilk koyulan besin-ler, daha sonra konulanlardan önce tüketilmelidir.
•    Dondurucudan çıkarılan tüm besinler hemen kullanılmalıdır. Çözün-müş olanlar tekrar dondurulmamalıdır. Hem tüketim kalitesi düşer hem de sağlığa zararlı mikropların sayısı artar.
•    Dondurulmuş sebzeler pişirmeden önce  çözündürülmemeli, direkt kaynar suya atı-larak pişirilmelidir.
• Kısa süreli elektrik kesintileri sırasında kesinlikle dondurucunun kapağı açılma-malıdır. Uzun süreli kesintiler sırasında dondurucu içindeki besinlerin çözünüp çözünmediği kontrol edilmeli, çözünmüş  olanlar dondurucudan çı-karılmalı ve kullanılmamalıdır.
• Belli aralıklarla dondurucular defrost edilmeli yani eritilmelidir. Bu işlemin dondurucuda çok az sayıda besin olduğunda veya soğuk günlerde yapılmasına özen gösterilmelidir.

İlginizi çekebilir

KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ Kadın sağlığı merkezleri özellikle kadın hastalıkları, doğum ve diğer jinekolojik tedavi yöntemlerine …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir