Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Dondurulmuş Besinler Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir ?

Genel kategorisine
12 Ağustos 2012
eklenmiştir.

Dondurulmuş Besinler Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir ?

Besinler fiziksel, kimyasal ve biyolojik saklama yöntemleri uygulana-rak, uzun süre dayanıklı hale getirilebilirler.
Fiziksel bir saklama yöntemi olan dondurma işleminde besinlerde bu-lunan kullanılabilir su, buz kristallerine dönüştürülmekte, biyokimyasal tepkimelerin hızı minimize edilmekte ve mikrobiyolojik etkinlikler durduru-larak depolama sırasında dayanıklılığın ve besin kalitenin en üst düzeyde korunması amaçlanmaktadır.
•    Dondurucu içindeki sıcak mümkün olduğunda -18˚C de sabit tutul-malıdır. Dondurucunun kapağı sık aralıklarla açılmamalıdır.
•    Besinlerin ve mikroorganizmaların metabolik aktiviteleri donma nok-talarının altında azalmakta ve ancak -18˚C nin altında durmaktadır. Be-sinlerin tekrar yenilebilmesi ancak çözündürme ile mümkündür. Özellikle evlerde yapılan uzun süreli çözündürme işlemi besinlerin bakteriler ile bu-laşma riskini arttırmaktadır.
Ev koşullarında dondurulmuş besinlerin ha-zırlanmasında şu noktalara dikkat edilmelidir;
•    Sadece iyi kalitede olan besinler dondurulma-lıdır. Çünkü dondurma işlemi, sadece besinin mevcut kalitesini korur, kaliteyi arttırmaz.
•    Sebze ve meyveler, tüketim için uygun olduk-ları dönemde dondurulurlarsa en iyi sonuç alı-nır.
•    Besinler bir seferde tüketilecek miktarda paketle-nerek dondurulmalıdır.
•    Dondurma işlemine hazırlık aşamasında kulla-nılan tüm ekipmanların ve ortamın temiz olmasına dikkat edilmelidir. Dondurma işlemi mikroorganizmaları öldür-mez, sadece üremelerini durdurur.
•    Dondurulacak sebze ve meyveler önce temiz, soğuk suyla yıkanmalı, zedelenmiş, berelenmiş ve yumuşamış olanların ayrılarak, aynı bo-yutta sağlam olanları bir arada dondurmaya özen gösterilmelidir.
•    Dondurulmaya uygun taze sebzeler paketlenmeden önce kaynatıl-makta olan suya 1-2 dakika süre ile daldırılıp, çıkartılır. Bu işlem seb-zelerde vitamin kaybına neden olan enzim aktivitenin durdurulmasını sağlar. Uygun süre ile haşlanan sebzeyi akan soğuk su altında veya buzlu su içinde hemen soğutmalı ve süzmelidir. Bekletmeden paket-lenmeli ve dondurucuya yerleştirilmelidir.
•    Dondurucuya hiçbir zaman sıcak veya ılık besin yerleştirmemelidir.
•    Paketlemede nem ve hava geçirgenliği olmayan, kontaminasyon ris-ki taşımayan dondurucular için üretilmiş paket malzemeleri kullanıl-malıdır. Teneke, cam ve sert plastikten yapılmış malzemeler kullanıl-mamalıdır.
•    Dondurucuya yerleştirmeden önce paket içindeki havanın olabildi-ğince çıkarıldığından emin olunmalıdır. Besinin hava ile teması, ku-rumaya ve bulaşmaya neden olabilir.
•    Dondurucuya konulan tüm paketler etiketlenmelidir. Etiketin üzeri-ne besinin adı ve dondurulma tarihi yazılmalıdır. Böylece paketin içi görülmediği durumlarda, içindeki besinin ne olduğunu ve ne zaman dondurucuya konulduğu bilinebilir. Dondurucuya ilk koyulan besin-ler, daha sonra konulanlardan önce tüketilmelidir.
•    Dondurucudan çıkarılan tüm besinler hemen kullanılmalıdır. Çözün-müş olanlar tekrar dondurulmamalıdır. Hem tüketim kalitesi düşer hem de sağlığa zararlı mikropların sayısı artar.
•    Dondurulmuş sebzeler pişirmeden önce  çözündürülmemeli, direkt kaynar suya atı-larak pişirilmelidir.
• Kısa süreli elektrik kesintileri sırasında kesinlikle dondurucunun kapağı açılma-malıdır. Uzun süreli kesintiler sırasında dondurucu içindeki besinlerin çözünüp çözünmediği kontrol edilmeli, çözünmüş  olanlar dondurucudan çı-karılmalı ve kullanılmamalıdır.
• Belli aralıklarla dondurucular defrost edilmeli yani eritilmelidir. Bu işlemin dondurucuda çok az sayıda besin olduğunda veya soğuk günlerde yapılmasına özen gösterilmelidir.