Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Erkek üreme organları

Cinsel kategorisine
12 Haziran 2012
eklenmiştir.

Erkek üreme organları

• Erkek üreme sistemi, hayalar (erkek yumurtalığı-testisler), epididi-mis (erkek tohum hücresinin olgunlaştığı yer), tohum kanalları (sperm ka-nalları), prostat ve idrar yolunu içerir (Şekil 3).
• Hayalar, haya torbası (erlik bezi) içerisinde yer alır. Hayalar, sperm üreten (erkek tohum hücresi) seminifer tübüller olarak isimlendirilen uzun ince düğümlerdir. Seminifer tübülleri çevreleyen doku, erkeklik hormonu olan testesteron üreten hücreleri içerir.
• Epididimis, hayaların yanında yer alır. Her bir seminifer tübüllerin so-nundan epididimise bağlanır. Yeni oluşan sperm hayalardan, depolandığı ve gelişimini tamamlayarak olgun (matür) sperm haline geldiği epididimi-se geçer.
• Tohum kanalları (sperm kanalları), epididimisden idrar yoluna spermleri taşıyan boş bir tüptür.
• Prostat, idrar torbasının hemen altında yer alan küçük bir bezdir. Meni kesecikleri, prostatın her iki yanında yer alır. Sıvılar, prostat tara-fından üretilir ve meni kesecikleri boşalmış olan (ejekülat) erkek tohum hücrelerinin bir şeklidir.
• İdrar yolu, vücudun dışına idrar ve spermin geçmesini sağlayan kaslı (müsküler) bir kanaldır. Sperm, boşalma (ejekülasyon) zamanında idrar yoluna girer.
• Penis (kamış), erkekte dış üreme organıdır. Cinsel birleşme sırasında spermlerin hazneye atılmasını sağlar. İdrar yolu da penis aracılığı ile dışarı atılır.

Özetle Erkekte Üreme İçin Gerekli Unsurlar ;
1. Testisler morfolojik olarak normal, yeterli sayıda, hareketli sperm üretmelidir.
2. Erkek üreme sisteminde tıkanıklık olmamalıdır.
3. Erkek üreme sistem sekresyonları normal olmalıdır.
4. Ejekülasyondaki (erkeğin boşalması) erkek tohum hücresinin ser-vikse ulaşmasında bir yol olarak kadın genital sisteminde depolanmış ol-malıdır.

İnfertilitenin Tanımı:
İnfertilite, çiftlerin bir yıl süresince çocuk istemeleri ve korunma yön-temi kullanmadan düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tanımlanmaktadır. Herhangi bir gebeliği önleyici yöntem kullanmayan, üreme yeteneği normal çiftlerde kadınların %20’si 1 ay, %50’si 3 ay, %75’i 9 ay içerisinde olmak üzere toplam %90’ının 1 yıl içerisinde gebe kalması beklenir. Günümüzde evli çiftlerin ortalama olarak %10-15’i yaşamlarını çocuk-suz olarak devam ettirmektedirler.

İnfertilite sorunu, primer ve sekonder infertilite olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Primer infertilite, hiç gebe kalmamış kadınları ta-nımlar. Sekonder infertilite ise, geçmişte gebelik elde edilmiş ancak, 1 yıl ya da daha uzun süreli korunmadan cinsel ilişkide bulunulmasına rağmen gebe kalamama durumunu gösterir.