Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Hepatit A ve Hepatit E'den Korunma Yolları

Genel kategorisine
25 Temmuz 2012
eklenmiştir.

Hepatit A ve Hepatit E’den Korunma Yolları

Su ve besinlerle bulaşan infeksiyon hastalıklarından korunmada aşağı-daki husulara uymak gerekir.
Kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi, özellikle el yıkamanın yay-gınlaştırılması,
Halka bu enfeksiyonlar ile ilgili bilgi verilmesi,
Su ve besin maddelerinin dışkı ve idrar ile kontaminasyonunun ön-lenmesi,
Süt ve süt ürünlerinin teknik ve hijyenik kurallara uygun olarak top-luma sunulması,
Kabuklu deniz hayvanları satış yerlerinin kontrolu; kirli sulardan elde edilen kabukluların yenilmemesi veya yemeden önce en az 10 daki-ka kaynatılmasının öğretilmesi,
Yiyecek ve içecek işiyle uğraşanların, portörlük yönünden kontrolu, Gıda imalathanelerinin ve depolarının hijyenik olması; gıdaların üre-timden tüketime kadar kontrol altında tutulması,

Karasinek ve fare gibi mekanik taşıyıcılarla mücadele edilmesi,

Hepatit geçiren hastaların izolasyonu,

Hastanede yatan hepatitli hastalar için önlem alınması,

İnfekte kişilerin okula, kreşe ve işe gönderilmemesi, vb.

Yukarıda sıralanan genel tedbirlere ilaveten Hepatit A’ya karşı temas öncesi ve temas sonrası korunma önlemi olarak aşılar ve antiserumlar üretilmiştir.

Hepatit A aşısının, çocukluğunda A hepatiti geçirmemiş olan aşağıdaki risk gruplarına yapılması önerilmektedir.

1.    Altyapı yetersizliği olan bölgelere seyahat edenlere

a)    Üç aydan daha uzun ve sık seyahat edenlere,

b)    Askeri ve diplomatik personele,

2.    Kronik karaciğer hastalığı olanlara,

3.    Sık sık faktör VII alan hemofili hastalarına (aşı cilt altına yapılmalı),

4.    Uyuşturucu kullananlara,

5.    Laboratuarda bu virüsle çalışan personele,

6.    Salgınlar sırasında zeka düzeyi düşük olan kişilere,

7.    Çocuk bakım merkezlerinde çalışan personele,

8.    Homoseksüellere,

9.    Hijyen uyumu zayıf olan temizlik işçileri ve gıda elleyicilerine.

Hepatit A aşısı %95 veya daha yüksek oranda bağışıklık oluşturur ve etkinliği en az 20 yıl sürer.

Eğer hepatit A virüsü bulaşı olmuşsa, bu durumda virüsün karaciğere ulaşarak hastalık oluşturmasını önlemeye yönelik immünglobulin (antise-rum) uygulaması yapılır. Hepatit A immünglobulinleri, önceden A hepatiti geçirmiş olup bağışık durumdaki insanların plazmalarından steril şartlarda elde edilen hepatit A’ya özgü antikorlardır. Hazırlanan preparatların prote-in içeriği %10-18 civarındadır. Bilinen son temas sonrasında derhal ya da mümkün olduğunca erken 0,02 ml/kg dozunda spesifik immün-globulinin
intramusküler (adale içinde) yapılması gerekir. Kişisel korunma için bulaş-mayı takiben iki hafta içinde immün serum globulin uygulanabilir. Bu gün için temastan sonra en az 15 gün geçmişse immün-globulin verilmesinin pek yararı olmadığı bilinmektedir.