Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Hepatit E Virüsü Nedir (HEV) ?

Genel kategorisine
23 Temmuz 2012
eklenmiştir.

Hepatit E Virüsü Nedir (HEV) ?

Hemen hemen tüm özellikleri Hepatit A virüsüne benzemektedir. He-patit E, içme sularının kanalizasyon ile kontamine olduğu Çin, Hindistan, Meksika ve Kuzey Afrika ülkelerinde daha sık görülür. Bu ülkelerde dışkı ile kirlenmiş sular ile geniş kitleleri içeren salgınlara yol açar. Ev içi yakın temas ile bulaşma yaygın değildir. Ülkemizde HEV ile karşılaşma sıklığı or-talama %5 civarındadır. Şimdiye kadar Güney Doğu Anadolu bölgemizden iki salgın bildirilmiştir.

İnkübasyon periyodu 30-40 gündür. Ani başlangıçlı ve kendini sınırla-yan bir hepatit tablosu oluşturur. Hepatit A gibi, Hepatit E de kronikleşmez ve taşıyıcılık yapmaz. Sıklıkla 15 yaşından büyüklerde görülür ve genellik-le 15-40 yaş grubunu etkiler. Gebelerde %20 olasılıkla ağır formda (fulmi-nan) seyreder ve ölümcül olabilir.

Patogenezi de Hepatit A’ya benzer. Karaciğere yerleşmeden önce bağırsaklarda çoğalır. Semptomların başlamasından önce virüs dışkı ile atılır. Enfeksiyözitesi düşük olduğundan enfeksiyon oluşturması için çok miktarda virüsün alınması gereklidir.