Anasayfa / Genel / igdaş online başvuru

igdaş online başvuru

 • ABONE, sözleşmede beyan ettiği bilgilerde değişiklik yapmak istediğinde bu durumu İGDAŞ’a bildirmek zorundadır.
 • Bağlantı hattı, servis hattı, servis kutusu, sayaç, ABONE tarafından temin edilen basınç düşürme ve ölçüm istasyonu ile otomatik hacim düzeltici gibi EPDK tarafından mülkiyeti İGDAŞ’a ait olduğu ifade edilen ekipmanların muhafazasından ABONE sorumludur. ABONE; bu ekipmanlar üzerinde herhangi bir işlem ve değişiklik yapamaz. Vuku halinde ilgili kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır. ABONE sözleşmenin tasfiyesi kapsamında tüm bu ekipmanları İGDAŞ’ a eksiksiz ve çalışır durumda teslim etmek zorundadır.
 • Onaylanmış doğalgaz iç tesisatında değişiklik gerektiğinde İGDAŞ onayının alınması zorunludur.
 • Kaçak ve/veya usulsüz doğalgaz kullanımının tespiti halinde, EPDK mevzuatı kapsamında doğalgaz kesilerek hizmet durdurulur ve kaçak doğalgaz kullanımı halinde % 200, tekerrürü halinde % 300 ceza, usulsüz doğalgaz kullanımı halinde ise sayaç açma-kapama bedelinin 3 katı olacak şekilde ceza uygulanır.
 • Oluşması tarafların denetimi dışında, önceden bilinmeyen, karşı konulamayan, makul ihtimama rağmen önlenemeyen durumlarla hükümet, tedarikçi veya kurul kararları ya da uluslararası anlaşmalar veyahut tehlikeli ve acil olaylar sebebiyle, şebekenin bir kısmında veya tamamında gazın kesilmesi durumunda ABONE, İGDAŞ’ tan herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.
 • Sayaçların ayar ve muayenesi, takılması, sökülmesi, kontrolü vb. her türlü işlem yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yapılır. Doğalgaz hizmetinin durdurulması, yeniden doğal gaz verilmesi, sözleşmenin sona erdirilmesi gibi durumlarda mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
 • Hesap tasfiyesinden sonra beş yıl içinde geri alınmayan ABONE alacakları irat kaydedilmek üzere Hazineye aktarılır.
 • İGDAŞ, Tahakkuk ve Faturalandırma işlemlerini ilgili kanun ve mevzuatlara göre yapar.
 • ABONE, faturalarını takip ederek ödemekle yükümlü olup, faturaya itiraz, eksik ve fazla faturalandırma gibi durumlarda İGDAŞ’a müracaat eder. Söz konusu talep ilgili mevzuatlara göre değerlendirilir.
 • Ödenmeyen borçlarla ilgili, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesine göre ABONE’ ye gecikme zammı tahakkuk ettirilir. Asıl alacağın tahakkuk eden gecikme zammı tahsil edilmeden veya ihtirazı kayıt konulmadan alınması, geç ödemeden doğan gecikme zammı, faiz vs. talep hakkından vazgeçildiği anlamına gelmez. İGDAŞ’ın gecikme zammı, faiz vs. her türlü talep hakkı saklıdır.
 • ABONE, iç tesisatta meydana gelebilecek gaz kaçağı veya kazalara karşı gerekli tedbirleri alır, herhangi bir tehlike arz etmemesi için varsa bacanın kontrol ve bakımını, ilgili yönetmeliğin öngördüğü periyotlarda yetkili firmalara yaptırır.
 • Yıl içerisinde sözleşme imzalayan ve serbest tüketici olacağını taahhüt eden müşterilerle halen Serbest Tüketici kapsamında bulunan Abonelerin sözleşmeleri takvim yılı (1 Ocak) esasına göre yapılır. Sözleşme taahhüdün süresini etkilemez. ABONE, İGDAŞ’a her yıl gaz taahhüdünü sözleşme bitiminden 30 gün önce yazılı olarak bildirir. ABONE tarafından, Doğalgaz piyasası mevzuatından kaynaklı değişiklikler dışında sözleşme içeriği ve sözleşme süresinin bitimi ile ilgili EPDK mevzuatının öngördüğü süreye kadar yazılı olarak herhangi bir öneri ve değişiklik talebi gelmediği sürece iş bu sözleşme aynı şartlarla bir yıllık sürelerle devam eder. İGDAŞ, Serbest Tüketici ABONE’ leri ile ihtiyaç duyulması halinde yeni şartlar içeren Sözleşme veya ek protokol yapabilir.
 • Serbest tüketici kapsamındaki ABONE’ ye burada yer almayan hususlarla ilgili olarak, EPDK ve ilgili kurumlarca çıkarılan mevzuat uygulanır.
 • Bu sözleşme, konut ve ısınma amaçlı, mal ve hizmet üretim amaçlı, serbest tüketici statüsündeki aboneleri kapsar. Abonelerin İGDAŞ’la yapmış olduğu bu sözleşme sonrasında taahhüt miktarı gereği serbest tüketici olmaları durumunda ya da serbest tüketici kapsamından çıkmaları durumunda sözleşme hükümleri, bulundukları abone kapsamında ve bu sözleşme paralelinde devam eder.
 • ABONE bu sözleşme altındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devredemez.
 • Sözleşmeden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve diğer mali mükellefiyetler ABONE’ ye aittir.
 • İGDAŞ’ın bilgisi dışında doğalgaz sistemine müdahale edilmesi sonucunda oluşabilecek her türlü durumdan ve 3. şahıslara gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan ABONE sorumludur.
 • Sözleşmede beyan edilen ve doğalgazın kullanımının yapıldığı adres İGDAŞ tarafından tebligat adresi olarak kabul edilecektir.
 • Anlaşmazlık halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İlginizi çekebilir

KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ Kadın sağlığı merkezleri özellikle kadın hastalıkları, doğum ve diğer jinekolojik tedavi yöntemlerine …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir