Anasayfa / Hastalık / Omurilik Hastalıkları

Omurilik Hastalıkları

Omurilik Hastalıkları

Merkezi sinir sisteminin omurga kanalı içinde kalan ortalama 1 cm. kalınlığında ve 40 cm. uzunluğundaki kısmına omurilik ve­ya Medulla spinalis adı verilir. Beynin bir uzantısı olarak onun gibi üzeri meninks denilen üç katlı bir zarla örtülüdür. Omu­riliğin yan yüzlerinden ön ve arka kök şek­linde çıkan sinirler hemen birleşerek spi­nal sinir adı ile omurlararası deliklerden 31 çift olarak çıkarlar. Ön köklerde kas­lara ve diğer organlara hareket emrini ve­ren motor lifler, arka köklerde ise çevre­den gelen derin duyu, temas, ağrı, ısı his­lerini taşıyan lifler yer almaktadır. Arka köklerde görülen şişlikler omurganın iki yanında sempatik sinir sistemi adını alan sempatik düğümlerini (sempatik ganglion) meydana getirmektedir. Omurilik omurga­dan daha kısa olduğu için omuriliğin alt segmentlerınden ayrılan sinirler bir süre aşağı indikten sonra omurlararası delikten dışarı çıkarlar. Böylece omuriliğin alt kıs­mında at kuyruğu manzarasında (cauda equina) bir lif demeti meydana getirirler. Belkemiğinden beyin-omurilik sıvısı alın­mak üzere ponksiyon yapılırken iğnenin spinal sinirleri zedelememesi için seçile­cek en uygun bölge burasıdır. Omurilik en ilkel omurgalı hayvanlarda da bulunan, canlının hareketini ve bilinçsiz olarak çevreyle ilişkisini sağlayan bir or­gandır. Sinirlerin çıktığı her medulla .segmentı arka kökler vasıtasıyla dermatom adı verilen belirli bir vücut parçasının has­sasiyetiyle ilgilidir. Dermatomlar gövdede alt alta sıralanmış kuşaklar şeklinde, tıpkı zebranın vücudundaki çizgiler gibi göğsü ve karnı sararlar. Kol ve bacaklarda ise eksene paralel şeritler halindedirler.
Omuriliğin enlemesine kesitine bakıldığın­da ortada kelebek şeklinde gri bir bölgenin bulunduğu, etrafının ise beyaz bir madde ile sarılmış olduğu görülür. Gri madde mo­tor ve duygu sinir hücrelerinin bulunduğu yerlerdir. Beyaz olarak görülen bölgede ise beyin ile omurilik arasında motor ve duygu sinir hücrelerinin akson denilen uzantıları bulunmaktadır. Aksonlar nöronlar arasında karşılıklı iletimi sağlayarak hare­ketler arasında koordinasyon görevini ye­rine getirmektedirler. Refleks dediğimiz olay çevreden reseptör denilen hücrelerle alınan uyarımların duyu sinirleri ile omuriliğin arka köküne ulaşma­sı ve ön köklerden bu uyarana cevap ol­mak üzere verilen motor emirlerin hareket organına iletilmesi şeklinde meydana gel­mektedir. Günlük hayatımız, bizim farkın­da olmadığımız,sayılamayacak kadar cok reflekslerle düzenlenen çeşitli olaylarla doludur. Bu sebeple refleksler bazı hasta­lıkların teşhisine yardımcı olmak üzere nö­rolojik muayenenin önemli bir bölümünü meydana getirirler. Medulla spinalisin anatomik veya fizyolo­jik olarak kesiye uğraması (kesici ve ateş­li silahlarla yaralanma, omurga kırıkları, medulla kanamaları, omurilik iltihapları) halinde her iki bacağın birden felç olması­na parapleji denir. Bu kesilme omuriliğin üst bölümlerinde meydana gelirse bu du­rumda kollar ve bacaklar tamamen hare­ketsiz kalır ki buna da kuadrapleji denir. Omurilikte ön ve arka boynuzlarda yer alan hareket ve his sinirlerinin lezyonuna bağlı olarak bacaklarda his ve hareket ba­kımından tam ve gevşek bir felç yani flask parapleji meydana gelmiştir. Daha sonra omurilik merkezleri arasında otomatizm geri dönünce bacak adalelerinde tonus ar­tışı olacağından spastik paraplejı haline dönüşebilir. Omuriliğin ön köklerinin virütik bir hastalı­ğı olan çocuk felcinin tıptaki adı poliomiyelitis anterior akuta veya Heine-Medin hastalığıdır. Medulla spinalisin ön boynuz denen böl­gesindeki motor hücrelerin ve buradan ge­çen piramidal liflerin dejeneresansıno Charcot hastalığı veya amiyotrofik lateral skleroz adı verilir. Sebebi bilinmemektedir. Ancak sifilız hastalığında, kurşun, cıva ve alkol zehirlenmelerinde bu tip bozuklukla­rın meydana geldiği görülmektedir. Eller­deki adaleler erimeye, maymun eli man­zarası almaya başlar. Doğum sırasında meydana gelen meningoserebral kanamalar,rahim içi hayatta ge­çirilen enfeksiyonlar veya piramidal siste­min iyi gelişmemesi sonucu oluşan doğuş­tan spastik felçler de vardır. Bunlara serebral dıplejı veya Little sendromu adı ve­rilir. Bu çocukların bir kısmı ilk yaşlarda ölürler. Hastalık bazen duraklar. Zekâ ge­riliği, epilepsi ve yürüme güçlüğü bakımın­dan tedavisi güç hastalıklardandır. Omuriliğin frengisine Tabes dorsalis denir. Ağrı ile başlıyan, topuklarına basarak ken­dine özgü bir yürüyüş (ataksi) ile kendini belli eden ve felç ile sonlanan bir hasta­lıktır. Omurilik dokusu içinde boşluklar meyda­na gelmesi ile oluşan hastalığa ise siren-gomıyeli denir. Hasta, .ellerindeki adalele­rin erimesi şikâyetleri veya sinirlerinin his­setmemesi sonucu farkına varmadığı yan­ma ve yaralanmalarla doktora muracarıt eder. Hastalık yavaş seyreder ve gittikçe ilerler. Omuriliğin bazı bölgelerinin sertleşmesi sonucu meydana gelen hastalığa multiple skleroz denir. Çeşitli hareket, duygu ve refleks bozuklukları ile kendini gösteren ve nedeni bilinmeyen bir hastalıktır. Tedavisi henüz bulunamamıştır.

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi, bir diğer deyişle Nöroşirürji, merkezi ve periferal sinir sistemi bozukluklarının mekanik müdahale yoluyla tedavisini yapan bir cerrahi uzmanlık dalıdır. Bu dalda uzmanlık alan tıp doktorlarına da Nöroşirürjiyen denmektedir. Bu uzmanlık eğitiminin sonrasında daha üst ihtisas dalları olarak spinal, fonksiyonel, tümör, vasküler, pediatrik nöroşirürji gibi dalları da vardır.

Tıbbın en çok dikkat ve tecrübe isteyen dalı sayılır. Bu durum, kliniklerde yüksek teknoloji, bilimsellik ve deneyimli bir ekiple çalışmayı zorunlu kılmaktadır.

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi yani Nöroşirürji günümüz tıbbının dinamik ve sürekli gelişen alanlarından birisidir. Bu alandaki yeniliklerin ve ileri teknolojinin referans kliniklerinden biri olan Sema Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, gerek beyin ve omurilik, gerekse sinir cerrahisinde kaliteli, deneyimli ve özellikli tanı ve tedavi hizmeti sağlamaktadır.

Kliniğimiz, hastalarını mümkün olan en kısa sürede normal yaşantılarına döndürmek için çalışmaktadır. Kalite açısından incelendiğinde Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen Nöroşirürji kliniklerinin üstün kalite niteliklerini taşımaktadır.

Uluslararası düzeyde başarı sağlamış üniversitelerde eğitimlerini tamamlamış, en seçkin hastanelerde görev almış akademisyen hekimlerden oluşturulmuş ekibimiz; özel eğitim görmüş hemşire, teknisyen, fizyoterapist ve diğer çalışanlarımız ile olası durumlara en hızlı ve en doğru şekilde müdahale edebilmektedir.

Hastanemizin Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisinde özellikli beyin ameliyatları da dahil olmak üzere tüm beyin, omurilik ve sinir ameliyatlarının yapılabilmesi için gelişmiş teknik alt yapı ve donanım mevcuttur. Nöroşirürji bölümümüz; tüm dahili bölümler ve yoğun bakım ile koordinasyonlu çalışmaktadır. 24 saat açık kliniğimize başvuran hastalarımıza anında müdahale edilebilmekte ve tüm Nöroşirürji ameliyatları yapılabilmektedir.

Sema Hastanesi Nöroşirürji Kliniği hekimleri, birçok bilimsel toplantı ve konferansa davet edilmekte ve önemli özellikli cerrahi konularda geliştirdikleri tekniklerle ilgili eğitimler vermektedir.

Sema Hastanesi Nöroşirürji Kliniğinin hastanemizin 1. katında bulunan cerrahi servisi ünitesinde, toplam 40 yatak kapasitesi mevcuttur. 4 tanesi suit oda olup, tüm odalarımız tek hasta yatışı alt yapısına sahiptir. Her yatak başında merkezi sistem oksijen, vakum, çağrı zili ve aydınlatma içeren “head wall trunk” vardır. Nöroşirürji Kliniği, sorumlu hemşireler başkanlığında, ayrı kadrolarla 24 saat kesintisiz hizmet veren, toplam 20 hemşire ile çalışmaktadır.

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Kliniğimizde, yılda ortalama 500 ameliyat yapılmaktadır. İki oda şeklinde organize olmuş ameliyathanelerimiz, Nöroşirürji cerrahisine uygun yapılandırılmıştır. Yoğun bakımla entegre yapıda ve aynı katta yer almaktadır. Ameliyat odalarındaki monitörlerden gerekirse yoğun bakımdaki hasta verileri de izlenebilmektedir. Ameliyathanelere monte edilmiş özel kameralar vasıtasıyla yapılan özellikli ameliyatlar; kapalı devre ile konferans salonundan, internet bağlantısı ile dünyanın herhangi bir merkezinden izlenebilmektedir.

Nöroşirürji Kliniğimizde,

– Beynin ya da omurilik dokusunun içinden kaynaklanan veya dışarıdan basan tümörler,
– Beyin dokusunu ya da omuriliği besleyen damarlarda balonlaşma (anevrizma),
– Arteriovenöz malformasyon, kavernom gibi rahatsızlıklar,
– Karotid stenozu denilen boyun damarlarındaki daralmalar,
– Doğumla birlikte olan meningomyelosel gibi sinir sisteminin oluşumu sırasında gelişen rahatsızlıklar, hidrosefali adı verilen ve kabaca beyin boşluklarındaki sıvı miktarının artışı, ayrıca doğuştan kafatasındaki şekil bozuklukları,
– Bel fıtığı (Lomber disk hastalığı) ve Boyun fıtığı (Servikal Disk hernileri) başta olmak üzere her türlü omurga hastalıkları,
– Beyin damarları tıkanıklıkları,
– Beyin kanamaları,
– Ağır epilepsi (sara) hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıkları ve OKB (obsesif kompulsif bozukluk) gibi bir takım psikiyatrik hastalıkları,
– Trigeminal nevralji, ağır kanser ağrıları, tik hastalığı (hemifasiyal spazm) gibi hastalıkların cerrahi tedavisi (Fonksiyonel nöroşirürji) gibi özellikli ameliyatlar çok yüksek başarı oranı ile yapılmaktadır.

etiketler: omur ilik hastaliklari, omurilik hastaliklari, omurilik hastaligi,

İlginizi çekebilir

Uyuz hastalığı nasıl tedavi edilir?

Uyuz harici ilaçlarla tedavi edilen bir hastalıktır. Hastalığın tedavisi kesin olmakla beraber uygulamada dikkat edilmesi …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir