Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Pneumocystis carinii

Hastalık kategorisine
6 Haziran 2012
eklenmiştir.

Pneumocystis carinii
P.carinii AIDS, hematolojik malignitesi olan, organ transplantasyonu yapılan ve kronik immunosüpresif tedavi alan bağışıklığı baskılanmış hastalarda ağır pnömoniye yol açan fırsatçı bir patojendir.

P. carinii’nin insanlara bulaşma mekanizması tam olarak bilinmemekle beraber vücuda giriş yerinin solunum sistemi olduğu düşünülmektedir.Etken akciğerlerde belirgin bir klinik hastalık tablosu yapmadan latent olarak kalır ve immun sistemin baskılanması halinde latent infeksiyonun aktivasyonu ile pnömoni ortaya çıkar.

P. carinii infeksiyonu, olguların %99’undan fazlasında akciğerde sınırlıdır. Nadiren ekstrapulmoner P. carinii infeksiyonu kemik iliği, lenf bezleri, karaciğer, kalp, dalak, göz, kulak, mastoid, endokrin ve genitoüriner organlarda saptanabilir.
P. carinii pnömonisinde dispne, takipne, öksürük, ateş, siyanoz en sık saptanan semptom ve bulgulardır. Öksürük prodüktif değildir. AIDS’li hastalarda P. carinii infeksiyonu sinsi başlar, semptomlar aylarca devam edebilir.

Akciğer grafisinde intertisyel pnömoni görünümü vardır. Kesin tanısı balgam, trakeal aspirasyon veya bronşial fırçalama ile elde edilen materyal, bronkoalveoler lavaj (BAL), akciğer biyopsisi, plevral sıvı veya diğer materyallerde organizmanın morfolojik olarak gösterilmesi ile konur. P. carinii’ye karşı oluşan antikorların saptanmasının tanısal değeri yoktur.
Tedavide tercih edilecek ilk ilaç trimetoprim-sulfametoksazol (TMP-SMZ)’dür.