Anasayfa / Genel / SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI KADRO STANDARTLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI KADRO STANDARTLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI KADRO STANDARTLARI

YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1 Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığı taĢra teĢkilatı birimlerinde çalıĢtırılacak personelin unvanlar itibariyle kadro standartları, kadroların kullanımı ile bu birimlerde kurulacak Ģube müdürlüklerinin birim adlarının ve görev tanımlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıĢtır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığı taĢra teĢkilatı Ġl Sağlık Müdürlüğü, Ġlçe Sağlık Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri birimleri personeli ile Ģube müdürlüklerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge; 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı TaĢra TeĢkilatı Ġdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıĢtır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

a)  Bakan: Sağlık Bakanını,

b)  Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c)  Ġdari Birim: Ġl ve Ġlçe Sağlık Müdürlüğünü,

ç) Hizmet Birimi: Acil sağlık hizmetlerini sunan birimleri,

d) Kadro Standartı: Ġl Sağlık Müdürlüğü, Ġlçe Sağlık Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri birimlerinde unvan itibariyle çalıĢtırılabilecek azami personel sayısını, ifade eder.

Şube Müdürlükleri

Madde 5- Bakanlık taĢra teĢkilatı il ve ilçe müdürlüklerinde kurulacak Ģube müdürlüklerinin birim adları ile bunların görev tanımları EK I ĠL VE ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜ ġUBE MÜDÜRLÜKLERĠ BĠRĠM ADLARI VE GÖREV TANIMLARI cetvelinde gösterilmiĢtir.

Kadro Standartları

Madde 6- Bakanlık taĢra teĢkilatı kadro standartları, EK II KADRO STANDARTLARI cetvelinde idari birimler ve hizmet birimleri itibariyle gösterilmiĢtir. Ġdari birimler ile hizmet birimlerine standart üstü veya belirlenen unvanlar dıĢında atama yapılamaz.

Kadro Standardı ve Şube Müdürlüklerinin Tespit Esasları

Madde 7- Ġl ve Ġlçe Sağlık Müdürlüklerinin kadro standartları; hizmet sunulan nüfus, Bakanlık, üniversite ve özel sağlık tesisi sayısı, sunulması planlanan hizmetler ile diğer objektif ölçütler dikkate alınarak belirlenmiĢtir.

İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi ile Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonlarının kadro standartları; sunulması planlanan hizmetler, hizmet alanının coğrafi büyüklüğü, hizmet sunulan nüfus ile diğer objektif ölçütler dikkate alınarak belirlenmiĢtir.

İl ve ilçe Sağlık Müdürlüklerinde kurulacak birimler Ģube müdürlükleri bazında Bakanlık, üniversite ve özel sağlık tesisi sayısı, sunulması planlanan hizmetler, nüfus yo-ğunluğu kriterleri dikkate alınarak belirlenmiĢtir.

Kadrolar

Madde 8- Bu Yönerge kapsamında kadroların temini, dağılımı ve diğer kadro iĢlemleri, 190 sayılı KHK ve diğer genel hükümlere göre Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleĢtirilir.

Kadro fazlası personel

Madde 9- Ġdari birimler ile hizmet birimlerinde; bu Yönerge ile belirlenen standartların üstünde veya belirlenen unvanlar dıĢında çalıĢan personele ait kadrolar korunur ve bunların herhangi bir nedenle boĢalması halinde yerlerine atama yapılmaz.

Yürürlük

Madde 10 Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11– Bu Yönerge hükümlerini Bakan yürütür.

İlginizi çekebilir

KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ Kadın sağlığı merkezleri özellikle kadın hastalıkları, doğum ve diğer jinekolojik tedavi yöntemlerine …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir