Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Tamamlayıcı Besinlere Geçiş Zamanına Etki Eden Etmenler

Bebek kategorisine
15 Ağustos 2012
eklenmiştir.

Tamamlayıcı Besinlere Geçiş Zamanına Etki Eden Etmenler

Bebeklerin katı besinlerle beslenme yetenek-leri, nöromüsküler, sindirim, boşaltım ve savun-ma sisteminin olgunlaşması ile ilişkilidir. Altıncı aydan itibaren bebekler daha güçlü besinleri sin-direbilecek mide-barsak ve sinir sistemi gelişimi-ne ulaşmış olurlar. Tablo 1’de bebeklerin tükettik-leri besin türlerine göre ilk 18 aydaki gelişimlerine ilişkin bilgiler verilmiştir.
Bebeğin nöromüskuler gelişimi, onun be-lirli kıvamda yiyecekleri almaya hazır olduğu yaş sınırını belirler. Başlangıçta (6-7. aylarda) besinler yumuşak kıvamda ezme şeklinde ve-rilmeli, 7-8. aylarda püre şeklinde çok pütürlü olmayan besinler ile devam edilmeli ve bebek-teki çiğneme hareketleri ve sıvı içme becerileri
izlenmelidir. Püre şeklindeki yiyeceklere bebeğin çiğneme yeteneğinin ka-zanıldığı döneme kadar devam edilmeli, daha sonra (8-12. aylarda) kıvam dereceli olarak (püre kıvamında çatalla ezilmiş besinler) artırılmalıdır. Bu aylarda bebeklerde verilen besini ağızda döndürme becerileri gelişir. Be-bek bir yaşında aile yemeklerini yemeğe hazır duruma gelmeli ve aile sof-rasında yerini almalıdır. Bebeklerin dişlerinin çıkması, çiğneme işleminin başlamasına katkıda bulunmaktadır. Eğer, tamamlayıcı besinin kıvamı be-beğin gelişimine uygun değilse, bebek yeterli miktarda besini tüketemez ya da gereken miktarın çok üstünde alır. Bebeğin katı besinlere geçişi 10. aya kadar geciktirilirse, bu dönemde gelişen beslenme ile ilgili davranış bozuklukları, daha sonraki dönemlerde devam etmektedir. Bu nedenle, yaş ile birlikte besin kıvamının dereceli olarak arttırılması önerilmektedir.